intestazione
Home page

Blog

10 novembre 2016
Vito Tornillo

69-a IFEF KongresoLa 69-a kongreso de IFEF - Internacia Fervojista Esperanto-Federacio - okazos en Francio, Alzaco, en urbo Colmar (Kolmaro), de la 16a ĝis la 23a de majo 2017.
Atendos vin ne nur fakaj programoj, sed ankaŭ programeroj por la amikoj kaj simpatiantoj de fervojo, riĉa kultura programo (spektakloj, koncertoj, dancvespero) kaj vizito de unu el la plej belaj regionoj de Francio.
La diverstemaj fervojfakaj prelegoj prezentos ek de la aparta arkitekturo de la stacidomo Colmar kaj la nekutima trajncirkulado sur dekstraj trakoj en Alzacaj-Lorenaj fervojoj ĝis vojaĝoj per trajno en Barato sed ankaŭ per turismaj trajnoj en la tuta mondo. Ne mankos temoj pri la moderniĝo de fervojo mondskale, tiel ke la kontribuo de la fervojistaj esperantistoj al nia kongreso povas demonstri ke la daŭra evoluo en fervojfaka medio estas inter la plej progresemaj.
Krome, la interesitoj povas ĉeesti E-kurson por komencantoj, atelieron pri informadiko cele sin iniciati en la praktika uzo de diversaj programoj (Vikipedio, FB, Google, ktp) kaj vizito de la plej granda eŭropa muzeo pri fervojo: “Cité du Train”, Mulhouse. Libroservo kaj diversaj ekspozicioj pliriĉigos la programon.
Kvankam fervojista kongreso, ĉiuj esperantistoj kaj amikoj de fervojo estos bonvenaj ĉar ĝi estas malfermita al publiko, al la urbo, al ĉiuj kiuj interesiĝas pri Esperanto.
En la regiono vi povos ĝuii la trankvilecon de mezepokaj urbetoj kaj bongusti la tipajn alzacajn manĝaĵon.
Por pluraj informoj kaj aliĝilo vizitu la paĝaron: www.ifef.net:
http://ifef.free.fr/spip/spip.php?article253
aŭ Alzaca Esperanto Asocio:
http://mulhouse.esperanto.free.fr/unikodo/kadroifef.html
------------------------------------------------------------------------------------
La Federazione Internazionale dei Ferrovieri Esperantisti informa che:
Il 69° congresso dell’ IFEF - Internacia Fervojista Esperanto-Federacio - sarà in Francia, Alsacia, a Colmar (Kolmaro), de dal 16 al 23 di maggio 2017.
Vi aspetta non solo un programma di settore, ma anche un insieme di programmi per gli amici e simpatizzanti delle ferrovie, ricco programma culturale (spettacoli, concerti, serata dancante) e visita a una delle più belle regioni di Francia.
I diversi temi delle conferenze ferroviarie parleranno della particolare architettura della stazione di Colmar e della insolita circolazione sul binario destro dei treni in Alsazia-Lorena, fino un viaggio in treno in India, ma anche per treni turistici in tutto il mondo. Non mancheranno temi sulla modernizzazione delle ferrovie a livello mondiale, così che il contributo dei ferrovieri esperantisti al nostro congresso potrà dimostrare che la continua evoluzione nel settore ferroviario è tra i più progressisti.
Inoltre, gli interessati possono partecipare al corso d’esperanto per principianti, atelier di informatica con lo scopo di dare informazioni pratiche ai neofiti all’uso di alcuni programmi (Vikipedia, FB, Google, ecc.) e visita del più grande museo ferroviario europeo: “Cité du Train”, a Mulhouse. Servizio Librario e diverse esposizioni arricchiranno il programma.
Sebbene un congresso dei ferrovieri, tutti gli esperantisti e amici delle ferrovie sono i bonvenuti perché esso è aperto al pubblico, alla città, a tutti quelli che si interessano dell’Esperanto.
Nella regione Alsazia si potrà gioire della tranquillità delle sue città medievali, e i gustosi piatti della cucina tradizionale.
Per maggiori informazioni e modulo adesione, visita il sito www.ifef.net:
http://ifef.free.fr/spip/spip.php?article253
oppure Alzaca Esperanto Asocio:
http://mulhouse.esperanto.free.fr/unikodo/kadroifef.html
Video turistco di Colmar .

--ooOoo--


Estimataj gesamideanoj, Orientfranca Esperanto-Federacio invitis en la printempo 2015 por kursgvidado dum sia tradicia printempa internacia staĝo la dinamikan prezidantinon de IFEF, sinjorinon Rodica TODOR. Post la aranĝo ŝi gastis en la regiono Alzaco kaj sukcesis persvadi la tieajn Esperantistojn aranĝi la IFEF-kongreson en 2017. Plej taŭga loko ŝajnis esti la urbo Colmar, meze de la regiono. Ariĝis kelkaj fervojistoj kaj lokaj esperantistoj en LKK sub la prezido de via dinamika prezidantino. Ĉiuj organizantoj esperas, ke vi fidos ilian laboron kaj ke vi ĝuos en la alloga regiono Alzaco - ĉe la limoj inter Francio, Germanio kaj Svislando - belan kongreson, efikan fakan laboron kaj entute agrablan restadon. Bonvenon en Colmar !

(Stacidomo Colmar)

La urbo Colmar situas ĉe la fervojlinio Bazelo-Strasburgo en la alzaca ebenaĵo inter la Vogeza Montaro kaj la rivero Rejno. Ĝi estas la ĉefurbo de la departemento Alta Alzaco kaj nombris 67257 loĝantojn en 2012.
Ĝi estis unuafoje registrita en la 9-a jarcento. En 1354 ĝi iĝis unu inter la 12 alzacaj liberaj urboj, kiuj dependis rekte de la imperiestro de la Sankta Romia Imperio de Ĝermana Nacieco. Fine de la Mez-Epoko kaj dum la Renesanco ĝi rapide disvolviĝis. Malgraŭ siaj fortikaĵoj ĝi ege suferis pro ribeloj dum la Reformacio, la Kamparana Milito kaj la Tridekjara Milito post kiu ĝi estis konkerita de la franca reĝo Ludoviko la XIII-a post la Traktato de Nimegue (1878), kiu garantiis al ĝi siajn privilegiojn. Sed lia posteulo, la reĝo Ludoviko la XIV-a, detruigis ties fortikaĵojn kaj instalis en la malnova doganejo (Koïfhüs) la Suverenan Konsilion de Alzaco. Notindas la naskiĝo – en 1934 – de unu inter la mondkonataj filoj de Colmar : la skulptisto Auguste Bartholdi, kiu kreis kune kun la inĝeniero Gustave Eiffel la Statuon de la Libereco en Nov-Jorko.
69-a IFEF-kongreso en Colmar, Francio, 16-23ajn de majo 2017
Colmar restis franca urbo ĝis la konkero de Alzaco fare de la prusianoj en 1871. Tiam – kiel la tuta regiono Alzaco kaj la departemento Mozelo, ĝi estis integrita en la Duan Germanan Imperion. La regiono nomiĝis tiam Alzaco-Loreno. Ĝis la komenciĝo de la Unua Mondmilito, en 1914, pluraj politikaj partioj klopodis akiri ian aŭtonomion, kio sukcesis en 1911 kun la adopto de Konstitucio de Alzaco-Loreno. Bedaŭrinde la alproksimiĝo de la Unua Mondmilito denove reduktis la demokratiajn liberojn. Sed parto de la loĝantaro estis ege francema. En Colmar vivis kaj agadis la filo de francema familio, la artisto-karikaturisto Jean-Jacques WALTZ, kies artista nomo estis Hansi. Li plej vigle agadis kontraŭ la prusiaj militistaro kaj burokrataro kaj iĝis la simbolo de la kontraŭprusiaj fortoj. Tio ne signifas, ke granda parto de la loĝantaro, kiu parolis la alzacajn ĝermanajn dialekton kaj la germanan lingvon, ne aprezis la tiaman ekonomian prosperon kaj modernismon.
Post la Dua Mondmilito Colmar iĝis denove la ĉefurbo de la departemento Haut-Rhin. Bedaŭrinde jam en 1940 Hitler kaj liaj naziaj trupoj denove okupis la urbon kaj la tutan regionon. La loĝantoj denove iĝis germanaj civitanoj kaj denove Hansi batalis kontraŭ la invadintoj. Ekde 1945 la urbo pace grandiĝis kaj la loĝantoj ĝuis agrablan vivon de mezgranda urbo.

Fervoja muzeo de Mulhouse
La Fervoja Muzeo de Mulhouse malkovrigas al vi la historion de la fervojoj. Vin atendas tie pli ol 60.000 m2 da ekspozicioj, 6 vastaj temoj, 8 stacidomaj kajoj, 100 lokomotivoj, vagonoj kaj kromaj fervojaj materialoj. La muzeo estas malferma ĉiutage dum la tuta jaro. Ĝi akceptas individuajn vizitantojn, familiojn kaj grupojn. Adreso : 2, rue Alfred de Glehn 68100 MULHOUSE.

Dosiero enhavas Informilon pri Colmar kaj Alzaco kaj aliĝilon al la kongreso: www ifef.net

Aliaj formatoj de aliĝiloj estas troveblaj ĉe Alzaca Esperanto Asocio

Filmeto pri Colmar .

Informoj aperas ankaŭ en la evento de Fejsbuko: 69-a IFEF Kongreso .

COLMAR 2017 – PROGRAMO Provizora
Mardo 16.05
10.00 – 21.00 Akceptado / Informado
17.00 – 18.00 Kunveno de la IFEF Estraro kaj LKK
18.00 – 19.00 Kunsido de la IFEF Estraro
19.00 – Interkona vespero

Merkredo 17.05
08.00 – 10.00 Akceptado / Informado
13.00 – 20.00 " "
10.00 – 12.00 Solena Inaŭguro
12.00 – 12.30 Komuna foto, Gazetara konferenco
paŭzo
14.00 – 18.00 Urbovizitado (D1a, b) – Colmar (piedire aŭ per trajneto); gustumado de vinoj, komuna por ambaŭ grupoj
paŭzo
20.30 – 22.00 Kultura programo: La grupo "VOGESIA" de Colmar

Jaŭdo 18.05
09.00 – 12.00 Nepublika Komitatkunsido
10.00 – 12.00 E-kurso por komencantoj
paŭzo
14.00 – 16.30 Kunsido de la Faka Komisiono
16.45 – 18.00 Movadaj aferoj; kunsido de la laborgrupoj, publika
14.00 – 16.30 Ateliero pri informadiko (bazaj informoj)
paŭzo
20.00 – 21.00 Prelego pri la regiono: Elzaso/Alzaco - Edmond Ludwig
21.00 – 22.30 Venonta kongreso sin prezentas - Vroklav, Pollando

Vendredo 19.05
09.00 – 12.00 Plenkunsido
10.00 – 12.00 E-kurso por komencantoj
paŭzo
14.00 – 18.00 Ekskurso D2 – Fervoja muzeo “Cité du Train”
paŭzo
20.00 – 20.45 Koncerto
21.00 – 23.00 Dancvespero kun Fernando

Sabato 20.05
09.00 – 12.00 Libroservo funkcias
10.00 – 12.00 E-kurso por komencantoj
09.00 – 12.00 Kunsido de FFEA (Franca Fervojista Esperanto-Asocio)
09.00 – 11.00 Kunsido de la Faka Komisiono
11.00 – 12.00 Kunsido de la laborgrupoj, publika
paŭzo
14.00 – 18.00 Ekskurso D3 – Kaysersberg, Riquewihr, Hunawihr: Ĝardeno de vivantaj papilioj
paŭzo
20.00 – 20.45 Ensemblo de UAICF el Strasburgo: « Les Cheminots Roller d'Alsace »
21.00 – 22.30 Koncerto Grazia Barboni, Italio

Dimanĉo 21.05
09.00 – 12.00 Libroservo funkcias
10.00 – 12.00 E-kurso por komencantoj
09.00 – 12.30 Ĉefa fakprelego kaj aliaj prelegoj
Prelego: Vizitu Baraton per trajno-Liba kaj Floreal Gabalda
12.30 – 13.00 Solena fermo
paŭzo
14.30 – 15.30 Komitatkunsido de EFE (Espéranto France - Est)
15.30 – 16.00 Kunveno de la IFEF Estraro kaj LKK
16.00 – 18.00 Estrarkunsido de IFEF
paŭzo
20.00 – 22.30 Teatrumado kun libera improvizado-programero proponita de Mirejo (Mireille Grosjean, prez de ILEI)

Lundo 22.05
09.00 – 19.00 Tuttaga ekskurso – Strasburgo, Obernai

POSTKONGRESO - (du turismaj tagoj kun vizitoj al la regiono kaj loĝado en la sama hotelo):
Mardo, 23.05
09.00 – 18.00 Ekskurso al Haut Koenigsbourg, Ribeauvillé, Hunawihr : Cikonio- bredejo. (sen tagmanĝo; restoracio surloke; ebleco pikniki)

Merkredo, 24.05
09.00 – 18.00 Ekskurso al Eguisheim, Ungersheim-Ekomuzeo (sen tagmanĝo; ebleco pikniki)

Ekde vendrede posttagmeze ĝis dimanĉe, funcios E-staĝo organizita de la asocio “Espéranto France - Est”

10-11-2016 | Inserisci un commento | Torna all'indice


Nessun commento per questo post

Lascia il tuo commento

bl_form

Tutti i campi sono obbligatori.

Nome e Cognome:

eMail: (non sarà pubblicata)

Commento:

Per prevenire lo spamming ti chiediamo di rispondere a questa domanda:

4 + 6 = ?

 

Piedo
top
Il Pensiero sociale